Politika zasebnosti

ReDisc d.o.o.
Novi trg 7
8000 Novo mesto
Matična številka: 9117385000
Davčna številka: 87143321
Zavezanec za DDV: DA
Telefonska številka: +386 31 561 725
E- poštni naslov: info@redisc.si, info@redisc.de, sales@redisc.si
Primarna dejavnost: C29.320 – proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila

SPLOŠNI DEL

Splošni pogoji poslovanja

Za vsa pravna razmerja med podjetjem Redisc d.o.o., (v nadaljevanju se uporablja izraz »prodajalec«) in stranko, (v nadaljevanju se uporablja izraz »stranka«), ki se uporabljajo preko te spletne strani in tudi izven nje, veljajo splošni pogoji, ki so podani na spletni strani www.redisc.si, v tej različici, v času naročila.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.redisc.si. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

V kolikor stranka poda pisno izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Oblikovanje pogodbe

Pogodba se sklepa s podjetjem Redisc d.o.o., Novi trg 7, 8000 Novo mesto (prodajalec).

Cene na spletni strani so informativne narave in ne predstavljajo zavezujoče ponudbe. Od stranke se zahteva oddaja povpraševanja, na podlagi katere prodajalec oblikuje ponudbo. Z oddajo in potrditvijo naročila, stranka tudi sprejme te pogoje poslovanja kot edino in relevantno pravno podlago za vzpostavitev pravnega razmerja.

Ko prodajalec prejme naročilo stranke, stranki najprej pošlje v predogled in v potrditev. Komunikacijski kanal je elektronska pošta. Potrditev naročila pomeni, da stranka pisno potrdi naročilo. Potrditev naročila še ne pomeni sprejema naročila. Sprejem naročila in hkrati sklenitev pogodbe se šteje za dan prejetja rabljenega keramičnega zavornega koluta (blaga), ki ga prodajalec prejme na dogovorjeni naslov. Prodajalec pisno potrdi prejem.

Če želi stranka poslovno sodelovati s prodajalcem in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.

Stranka je dolžna obvestiti prodajalca o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med prodajalec in stranko.

 

Cene

Cene, ki so veljavne, so tiste, ki veljajo na dan dostave ali v najnovejšem ceniku. Cene lahko prodajalec spremeni. Sprememba cene je objavljena na spletni strani www.redisc.si. V kolikor med potrditvijo naročila oz. prejemom blaga preteče več kot 3 mesece, ima prodajalec pravico spremeniti ceno.

Z naročilom nastane obveznost prevzema naročenega blaga. Cene ne vključujejo DDV. Navedene so cene brez DDV plus stroški pošiljanja.

 

Čas dostave in zamuda pri dostavi

(1) Dobavni rok se dogovori individualno pri prejemu naročila ali pa ga prodajalec določi ob prevzemu blaga. Če temu ni tako, je rok dobave cca 50 delovnih dni od prevzema blaga.

(2) Če obvezujočih dobavnih rokov prodajalec ne more izpolniti iz razlogov, za katere nima vpliva (višja sila), bo o tem takoj obvestil stranko in ga hkrati obvestil o pričakovanem novim dobavnem roku. Če tudi storitev v novem dobavnem roku ni na voljo, lahko prodajalec upraviči odstop do delnega ali celotnega odstopa od pogodbe; morebitno že vplačano akontacijo s strani stranke, mora prodajalec vrniti v roku 5 delovnih dni. Stranka mora plačilne podatke sporočiti pisno.

Zavorni diski, katere stranka pošlje prodajalcu, so rabljeni deli brez vrednosti. Prodajalec jih ni dolžan vrniti. Prodajalec lahko na željo stranke, rabljene diske vrne, vendar na stroške stranke.

(3) Nastanek zamude s strani prodajalca pri dostavi določajo zakonska določila. V vsakem primeru pa mora prodajalec obvestiti stranko.

V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa prodajalec dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku prodajalca oziroma po ceni, glede katere se dogovorita prodajalec in stranka.

 

Plačilo

Plačilo stranka izvede ob oddaji naročila ali najkasneje v dnevu, ko prodajalec prejme blago. Pred 100 % plačilom prodajalec ni dolžan sprejeti blaga v obdelavo.

Izstavljanje računov

Prodajalec pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob podanem naročilu na spletni strani Družbe. Račun se izstavi po izvedeni storitvi.

 

Omejitev odgovornosti

Fotografije produktov na internetni strani so simbolične. Pojavijo se lahko odstopanja od le-teh.

Prodajalec si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeno blago/ storitev ni možno izvesti, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost stranke ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani prodajalca nemudoma obveščena.

 

Druga odgovornost

(1) Če ni drugače navedeno v teh splošnih pogojih, vključno z naslednjimi določbami, je prodajalec odgovoren v skladu z zakonskimi določbami v primeru kršitve pogodbenih in ne-pogodbenih obveznosti.

(2) Prodajalec je odgovoren za škodo v okviru krivdne odgovornosti v primeru naklepa in hude malomarnosti.

Prodajalec ni odgovoren za:
a) neposredno in posredno škodo na osebah (poškodbe, izgubo življenja, okončin ali zdravja), strojih in napravah, ki je posledica slabe kakovosti osnovnega diska (pred obnovo) in je s standardnimi testi ni bilo mogoče zaznati/ ugotoviti.

(3) Omejitve odgovornosti iz 2. odstavka veljajo tudi za kršitve obveznosti s strani ali v korist oseb, za katere krivdo je prodajalec odgovoren v skladu z zakonskimi določbami.

 

Pravica do odstopa

Stranka ima pravico odstopiti od potrditve naročila v 14 dneh brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora stranka obvestiti prodajalca Redisc d.o.o, Novi trg 7, 8000 Novo mesto, telefon: +386 31 561 725, info@redisc.si, info@redisc.de ali sales@redisc.si, z jasno in nedvoumno izjavo, poslano po e-pošti, ali navadni pošti, o preklicu naročila.

 

Posledice odstopa

Pred prejetjem blaga (poslano od stranke v obdelavo prodajalcu): Če stranka odstopi od pogodbe v roku 14 dni po potrditvi naročila (ali plačila), bo prodajalec v roku 5 delovnih vrnil vso kupnino, na račun stranke. Uporabljeno bo isti plačilno sredstvo, kot je bilo uporabljeno v prvotni transakciji, razen če se prodajalec in stranka dogovorita drugače.

V primeru dobave izdelka (ne velja za storitev obnove diska), po opravljeni storitvi: Blago mora stranka vrniti prodajalcu brez odlašanja, v najkasneje 14 dneh, ko je stranka obvestila prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok je upoštevan, če je blago poslano pred iztekom roka štirinajstih dni. Stranka nosi neposredne stroške vračila blaga. Plačati mora morebitno izgubo vrednosti blaga le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga. Prodajalec lahko zavrne vračilo, dokler blago ni vrnjeno na naslov prodajalca.

 

Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane v lasti prodajalca do celotnega plačila. Pridržek lastninske pravice velja tudi za novo blago, proizvedeno s predelavo. Stranka ima pravico prodati blago, ki mu je bila dobavljena v okviru rednega poslovanja. Vse terjatve iz preprodaje odstopi na prodajalca.

 

Garancija

Pri očitnih napakah mora stranka podati pisno prijavo napake v roku 14 dni, po prejemu blaga, kasnejših reklamacij prodajalec ne upošteva. V kolikor so krive napake znotraj proizvodnega procesa, bo odškodnina zagotovljena tako, da se dostavljeni artikel popravi ali se izvede nadomestna dobava istega artikla. Artikel lahko stranka na stroške prodajalca pošlje na dogovorjen naslov.

Nadaljnji garancijski in odškodninski zahtevki so izključeni.

 

Razno

Ob menjavi novega/ obnovljenega diska s starim je obvezno zamenjati stare zavorne obloge z novimi.

Sprememba blaga, ki ga dobavi prodajalec, in katerekoli druge spremembe niso na blagu dovoljene. Če ni drugače dogovorjeno, se cena popravil določi po opravljenem delu – predračuni so neobvezujoči. V kolikor pri izvajanju tega dela nastane škoda, je odgovornost prevzeta samo v primeru hude malomarnosti. Na splošno je vsaka odgovornost izključena za škodo, povzročeno zaradi lahke malomarnosti.

Vsebina (slike in teksti) so last podjetja Redisc d.o.o. Prepovedano je kopiranje in izrabljanje vsebin za lastne ali druge namene.

Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani https://www.redisc.si.

 

Obravnava pritožb in reševanje sporov

Za razlago teh pogojev poslovanja ali pogodb, sklenjenih med prodajalcem in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji v Novem mestu.

Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@redisc.si

Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.